TELJES ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Kis-Tamás Loránd egyéni vállalkozó adatkezelési irányelvei, szabályzata és tájékoztatója

Jelen tájékoztató (Teljes Adatkezelési Tájékoztató) Kis-Tamás Loránd egyéni vállalkozó, pszichológus (Székhely: 1025. Budapest, Szépvölgyi út 186. Adószám: 66081265-1-41, Nyilvántartási szám: 31538285), mint önálló adatkezelő (továbbiakban: Adatkezelő) adatkezelési irányelveit és gyakorlatát mutatja be. 

Ön, mint Felhasználó/Ügyfél a Weboldal használatával, valamely szolgáltatásának igénybevételével, a reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresésre (pl. hírlevélre) történő regisztrációval, illetve ezek kezdeményezésével hozzájárul, hogy személyes adatai kezelésére a jelen Adatkezelési Szabályzat rendelkezései szerint kerüljön sor.

A Teljes Adatkezelési Tájékoztató célja annak bemutatása, hogy az Adatkezelő a tevékenysége során miként gyűjti össze, kezeli és használja fel az előadások, az életvezetési tanácsadások (pszichológiai konzultáció, life coaching) és a tréningek (csoportos önismereti és készségfejlesztő programok) alkalmával, a programok megszervezésével, lebonyolításával és koordinálásával az érintett (a továbbiakban: "Ügyfél", vagy "Érintett") személyes adatait. 

Magyarország Alaptörvényében foglaltakkal, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.), valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 (2016. április 27.) számú általános adatvédelmi rendelete (a továbbiakban: "GDPR") rendelkezéseivel összhangban, a személyes adatok védelmének biztosítása érdekében az alábbiak szerint határozza meg adatkezelési irányelveit.

A személyes adatok kezeléséhez kapcsolódóan hat esetet sorol fel a rendelet, az adatkezelés kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az alábbiak egyike teljesül:

a) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;

b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;

c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;

d) az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;

e) az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;

f) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

I. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK ÉS ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK:

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés és továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy, vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Különleges adat: a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre, vagy pártállásra, a vallásos, vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

Egészségügyi adat: az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 3. § értelmében az érintett testi, értelmi és lelki állapotára, kóros szenvedélyére, valamint a megbetegedés, illetve az elhalálozás körülményeire, a halál okára vonatkozó, általa vagy róla más személy által közölt, illetve az egészségügyi ellátó hálózat által észlelt, vizsgált, mért, leképzett vagy származtatott adat; továbbá az előzőekkel kapcsolatba hozható, az azokat befolyásoló mindennemű adat (pl. magatartás, környezet, foglalkozás), illetve a GDPR 4. cikk 15. pontja alapján: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról.

Pszichológiai adat: Magyar Pszichológusok Érdekvédelmi Egyesületének és a Magyar Pszichológia Társaság közös Szakmai Etikai Kódexe 5.1.2. pontjában foglaltaknak megfelelően a különleges adatoknak azon kategóriái, amelyek különösen az érintett értelmi és lelki állapotára, viselkedésmódjára, örökbefogadó szülői, nevelőszülői, gyámi, gondnoki feladatok ellátására, illetve e feladatok ellátására való alkalmasság kizárására, pályaalkalmasságára, illetve a pályaalkalmasság kizárására, kóros szenvedélyére vonatkozó, illetve észlelt, vizsgált, mért, leképezett vagy származtatott adat; továbbá az előzőekkel kapcsolatba hozható, az azokat befolyásoló mindennemű adat (pl. családi környezet, foglalkozás).

Biometrikus adat: egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép.

Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik.

Adatkezelő: az a természetes, vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.

Jelen szabályzat szerinti adatkezelő:Kis-Tamás Loránd egyéni vállalkozó, pszichológus (Székhely: 1025. Budapest, Szépvölgyi út 186. Adószám: 66081265-1-41, Nyilvántartási szám: 31538285).

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Jelen szabályzat szerinti adatfeldolgozó, könyvelőként: Csury Krisztina Hilda (adószám: 37978874-1-33, Nyilvántartási szám: 51039310)

III. AZ ADATKEZELÉS CÉLJAI:

 • Az Adatkezelő (pszichológus, konzultáns, tréner, coach) és a szolgáltatásban érintett, vagy a szolgáltatás iránt érdeklődő (továbbiakban: Ügyfél) kapcsolattartása.
 • Az Adatkezelő és az Ügyfél tanácsadói és/vagy tréningen történő együttműködésének együttes meghatározása.
 • Személyes adatok elektronikus és papír formában való tárolása, tanácsadási és/vagy tréning folyamatról írásos feljegyzések készítése elektronikus formában.
 • A weboldalon való regisztrációval, az email cím és telefonszám segítségével a kapcsolatfelvétel megteremtése.
 • Weboldalon való "ügyfélvélemény" megjelenítése esetén: az érdeklődők, honlapra látogatók tájékoztatása a szolgáltatásban foglalt lehetőségekről, mások személyes tapasztalatai által az általuk elérhető célok pontosítása, érdeklődés felkeltése, az érintett ügyfelek hozzájárulásával.

IV. SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK JELLEGE:

Az Adatkezelő az Ügyfél, illetve a képzés/szolgáltatás iránt érdeklődők alábbi, önkéntesen megadott személyes adatait és különleges adatait kezeli:

I.sz. kategóriába tartozó kezelt személyes adatok (kezelt adat, adatkezelési célok):

1. Az Ügyfél, Érdeklődő neve: az érintett azonosítását, a regisztráció során a kapcsolatfelvételt szolgálja az adatkezelés céljai pontban megjelölt valamennyi adatkezelési cél vonatkozásában.

2. Az Ügyfél lakcíme: az érintett azonosítását és a kapcsolattartást szolgálja az adatkezelés céljai pontban megjelölt valamennyi adatkezelési cél vonatkozásában.

3. Ügyfél születési ideje: az Ügyfél beazonosíthatósága érdekében, az adatminőség biztosítása érdekében kezeli az Adatkezelő. 

4. Az Ügyfél telefonszáma: az érintett azonosítását, a regisztráció során a kapcsolatfelvételt és a kapcsolattartást szolgálja az adatkezelés céljai pontban megjelölt valamennyi adatkezelési cél vonatkozásában.

5. Az Ügyfél elektronikus elérhetősége (e-mail): az érintett azonosítását, a regisztráció során a kapcsolatfelvételt és a kapcsolattartást szolgálja az adatkezelés céljai pontban megjelölt valamennyi adatkezelési cél vonatkozásában.

6. Az Ügyfélbankszámla adatai, amelyek az érintett részéről történő kifizetések igazolása céljából szükségesek: átutalással történő megbízás esetén a tranzakció és az ügyfél beazonosíthatósága céljából.

7. Az Ügyfél aláírása: az Ügyfél aláírását az adatok minőségének biztosítása céljából kezeli az Adatkezelő.

II. kategóriába tartozó személyes adatok (különleges személyes adatokat is tartalmaz - kezelt adat, adatkezelési cél)

1. Az Ügyfél témája, panasza: az érintett levelében megjelölt eset, téma, panasz, illetve, hogy mit kér a Pszichológustól.

2. Élettörténeti Adatok: A tanácsadói/konzultációs/tréning folyamat során elhangzó érzelmi, gondolati tartalmakról, életvezetési, döntési módokkal kapcsolatos adatok, amelyek különleges adatok és egészségügyi adatok is lehetnek.

3. Fénykép, biometrikus adat: Az ügyfél a szolgáltatással kapcsolatos véleménye megosztásakor, melynek weboldalon való feltüntetéséhez hozzájárul, a hitelesség igénye miatt, fényképet mellékelhet.

V. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:

A tanácsadói és/vagy tréning folyamat során felvételre és kezelésre kerülő különleges adatok esetén a GDPR 9. cikk (2) bekezdése a) pontja alapján az érintett kifejezett hozzájárulása az említett személyes adatok konkrét tanácsadási célból történő kezeléséhez, illetve az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény (Eüaktv.) 4. § (1) bekezdése a) pontja alapján az egészség megőrzésének, javításának, fenntartásának előmozdítása, valamint c) pontja alapján az érintett egészségi állapotának nyomon követése céljából az érintett írásos hozzájárulása.

A tanácsadói folyamat megszervezésével, és a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges kapcsolattartás az érintettel GDPR6. cikk (1) bekezdés (b) pontja) alapján.

Az Adatkezelő elsőbbséget élvező jogszerű érdeke az érdeklődői kérdések megválaszolása érdekében, a szolgáltatásaink magas minőségét és a tevékenysége jogszabályoknak való megfelelésének ellenőrzése, továbbá a jogi igényeinek előterjesztése, érvényesítése és védelme céljából a GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja alapján.

VI. A JOGOS ÉRDEKEN ALAPULÓ ADATKEZELÉSEK:

Adatkezelés célja (Adatvédelmi szabályzat szerinti), Jogos érdek-mérlegelési teszt

Az Ügyfelek kérdéseinek megválaszolása: Az adatkezelőnek jogos érdeke fűződik az adatkezeléshez annak érdekében, hogy az Ügyfelek és érdeklődők kérdéseire vagy hozzászólásaira válaszoljon. Ugyanis létfontosságú, hogy foglalkozzon az ügyfelek és érdeklődők megkereséseivel, ha azoknak kérdésük van, hiszen mind az ügyfelekben, mind pedig az érdeklődőkben a bizalmat így fenn tudja tartani. Ha az ügyfelek, vagy érdeklődők egy kérdéssel felveszik a kapcsolatot az adatkezelővel, az adatkezelő okkal várhatja el, hogy adatainak kezelése a válaszadás megkönnyítése miatt történik.

Az ügyfél I. sz. kategóriába tartozó személyes adatainak kezelése jogi igényeinek előterjesztése, érvényesítése és védelme céljából: Az adatkezelő jogos érdeke a tanácsadási tevékenységből eredő megbízási díj, mint a szerződésből eredő esetleges igényérvényesítés.

VII. AZ ADATKEZELÉS IDŐTAMA:

Adattárolás az adatok törlésének határideje:

Az Adatkezelő a személyes adatokat az érintett személy Ügyféllel fennálló jogviszonya, azaz a tanácsadói és/vagy tréning folyamat időtartama során az ügyfélről, illetőleg a jogviszony megszűnését követően, ha arra jogszabály engedélyt ad.

Az I. sz. kategóriába tartozó kezelt személyes adatok esetén:

Minden olyan dokumentum, amely gazdasági esemény megtörténtét dokumentálja az Adatkezelő és az Ügyfél között, az számviteli bizonylatnak minősül, az Adatkezelő a mindenkor hatályos adó- és számviteli szabályokban meghatározott őrzési időig tárolja.

A szükséges mértékű, célhoz kötött adatkezelés e tekintetben a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése érelmében alapján 8 évig kerül megőrzésre. Ilyen dokumentumnak minősülnek különösen a szerződések, számlák, bizonylatok, vizsgálatok dokumentumai.

Az adó megállapításához szükséges dokumentumok esetén az adó megállapításához való jog elévülési idejéig ( a 2017. évi CL. törvény -Art. 78. § (3) bekezdésében meghatározott ideig) kezeli az Ön adatait.

Ha az adatokra számviteli szempontból nincs szükség, az adatok az érintettel fennálló jogviszony megszűnését követően legfeljebb a polgári jogi elévülés idejéig kerülhetnek kezelésre, amennyiben a személyes adatok a polgári jogi elévülés idejéig kezelésre kerülhetnek, ha az Adatkezelő valamely jogi igénnyel rendelkezik a Ügyféllel szemben vagy ha a Ügyfél érvényesít jogi igényt az Adatkezelővel szemben. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22. § alapján 5 év múlva törlésre kerülhetnek.

A II. sz. kategóriába tartozó, kezelt különleges adatok esetén:

A tanácsadói folyamat fennállása során felvételre és egyéb módon kezelésre kerülő különleges adatok az ügyfél írásbeli hozzájárulása alapján az ügyfél írásbeli hozzájárulásának visszavonásáig, adattörlési kérelmének teljesítéséig, vagy a tanácsadói és/vagy tréningfolyamat lezárulásáig kerülnek kezelésre.

VIII. AZ ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS:

A tanácsadói és/vagy tréningfolyamat megszervezésével, lebonyolításával kapcsolatban az Ügyfél adataihoz az Adatkezelő, mint önálló adatkezelő, személyesen rendelkezik hozzáféréssel.

A tanácsadási szerződéses jogviszony vonatkozásában az Adatkezelő könyvviteli feladatokat megbízás alapján, adatfeldolgozási szerződéses viszonyban ellátó adatfeldolgozója látja el.

Az adatfeldolgozó (könyvelő) személye, elérhetőségei: Csury Krisztina, Érd, Csanád u. 35, 2030.

IX. ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK ALKALMAZÁSÁNAK KÖRÜLMÉNYEI:

Az adatkezelő a papíralapú dokumentumokat a konzultáció helyszínéül szolgáló elkülönített, zárt helyiségben, elkülönítetten tárolja.

Az adatkezelő munkatevékenységre használt laptopja, biztonsági mentés céljából használt külső adathordozó, minden esetben jelszóval védett.

Az Adatkezelő és az Ügyfél közötti elektronikus kommunikáció, a tanácsadás, konzultációk és/vagy tréningek során előadottak vonatkozásában rögzített személyes adatok és különleges adatok, különösen az egészségügyi adatok az Adatkezelő által külön, kizárólag erre a célra fenntartott e-mail címén keresztül történik. Az Adatkezelő és az Ügyfél közötti (elektronikus) írásbeli kommunikáció tekintetében a II. kategóriába tartozó (akár különleges adatokat is tartalmazó) személyes adatok kezelésére is sor kerülhet a jelen Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően.

A személyes adatok biztonságának megóvására alkalmazott adatbiztonsági intézkedések, illetve a személyes adatok bizalmasságának megőrzését célzó, az Adatkezelőre, mint pszichológusra vonatkozó szakmai etikai előírások (lásd.: részletesen a Tájékoztató következő pontjában) biztosítják az adatkezelési műveletek terjedelmének a szükségesség és arányosság elvével összhangban történő kezelését.

X. A KÜLÖNLEGES SZEMÉLYES ADATOK BIZALMASSÁGÁNAK BIZTOSÍTÁSA:

Az Adatkezelő minden szükséges intézkedést megtesz a kezelt személyes adatoknak a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozatal, törlés, sérülés, megsemmisülése elleni védelméért.

Az Adatkezelő a Magyar Pszichológusok Érdekvédelmi Egyesületének és a Magyar Pszichológia Társaság közös Szakmai Etikai Kódexének ("Etikai Kódex") hatálya alatt álló képzett pszichológus. A Pszichológusra az Etikai Kódex 5. pontjában foglaltakkal összhangban kiterjed a pszichológusi titoktartási kötelezettség az Ügyfélre vonatkozó "pszichológiai" és személyes adatai vonatkozásában, amelyek a pszichológusi titokkörbe tartoznak. Az Adatkezelő titoktartási kötelezettsége az Ügyféllel való kapcsolatának lezárása után is fennáll. Az Ügyféllel kezelt adatai pszichológusi titoktartás védelme alatt állnak. Az adatkezelő az Eüaktv. 7. § (2) bekezdése alapján kizárólag akkor mentesül a titoktartási kötelezettség alól, ha az egészségügyi és személyazonosító adat továbbításához az Ügyféllel írásban hozzájárult, az abban foglalt korlátozásokon belül; kivéve, ha az adatok továbbítása törvény előírásai szerint kötelező.

XI. WEBOLDALLAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

A vállalkozás a fentebb olvasható adatkezelési szabályzatát a weboldal látogatása során a következő lényeges információkkal egészíti ki, összesítve egy pontban a kizárólag a weboldal látogatása során történő adatkezeléssel kapcsolatos információkat.

A Vállalkozás honlapjára látogatók adataival kapcsolatos tájékoztatás

(1) A Vállalkozás honlapján tett látogatások során egy vagy több cookie - karaktersorozatot tartalmazó kis fájl/információcsomag, amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával - kerül küldésre a honlapot meglátogató személy számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz, amennyiben ehhez a honlapot meglátogató személy világos és egyértelmű tájékoztatást követően kifejezett (aktív) hozzájárulását adta a honlap további böngészésére irányuló magatartásával.

(2) A cookie-k kizárólag a felhasználói élmény javítása, a belépési folyamat automatizálása érdekében működnek. A honlapon használt sütik személy szerinti beazonosításra alkalmas információt nem tárolnak, a Vállalkozás személyes adatkezelést e körben nem folytat.

Regisztráció

 • Az adatkezelés jogalapja regisztráció esetén az érintett hozzájárulása, amelyet az érintett a Vállalkozás honlapján a "regisztráció" szövegrész melletti jelölőnégyzet kipipálásával ad meg adatainak kezelésére vonatkozó tájékoztatást követően.
 • Az érintetti kör regisztráció esetén: minden olyan természetes személy, aki a Vállalkozás honlapján regisztrálni kíván és hozzájárulását adja személyes adatainak kezeléséhez.
 • A kezelt adatok köre regisztráció esetén: név, e-mail cím, telefonszám
 • Az adatkezelési cél regisztráció esetén: kapcsolatfelvétel szerződéskötés előkészítése végett, a honlapon ingyenesen elérhető szolgáltatások nyújtása érintett részére, vállalkozó ezen adatok segítségével létesít kapcsolatot ügyfelével, egyezteti vele a találkozók tartalmát és feltételeit
 • Az adatok címzettjei (akik megismerhetik az adatokat) regisztráció esetén: a Vállalkozás vezetője
 • Az adatkezelés időtartama regisztráció esetén: az érintett kérelmére történő törlésig.
 • Az érintett kérheti regisztrációja (személyes adatai) törlését.

Vélemények, ügyfelek tapasztalatai

 • Vállalkozó ügyfelei kifejezett és egyértelmű hozzájárulásával honlapjain időközönként nyilvános vevői véleményeket jelenít meg, mely vélemények megosztása és közlése nem képezi vállalkozó és ügyfelei együttműködésének szükséges és szerves részét.
 • Az érintett-kör vélemények megjelenítése esetén: minden olyan természetes személy, aki a vállalkozóval kötött együttműködést követően beleegyezése után, saját akaratából megossza tapasztalatait a szolgáltatás sikerével, eredményességével kapcsolatban
 • A kezelt adatok köre vélemények megosztása esetén: név, életkor, fénykép, élettörténeti adat
 • Az adatkezelési cél vélemények megosztása esetén: az érdeklődők, honlapra látogatók tájékoztatása a szolgáltatásban foglalt lehetőségekről, mások személyes tapasztalatai által az általuk elérhető célok pontosítása, érdeklődés felkeltése
 • Az adatok címzettjei (akik megismerhetik az adatokat) vélemények megosztása esetén: a weboldal látogatói
 • Az adatkezelés időtartama vélemények megosztása esetén: az érintett kérelmére történő törlésig.
 • Az érintett kérheti az általa megosztott vélemény törlését.

XII. Az érintettek jogai és érvényesítésük


Az érintettek, az Adatkezelő és Adatfeldolgozó személyéről, a kezelt adatok köréről, céljáról, az őket megillető jogokról és azok érvényesítési lehetőségeiről az Adatkezelő által kiadott Adatkezelési Tájékoztatóból kapnak tájékoztatást.

· Hozzáférési jog: az adatkezelés folyamatában az Érintett jogosult hozzáférni a róla tárolt adatokhoz, és tájékoztatást kapni a róla kezelt, illetve feldolgozott adatok céljáról, jogalapjáról, tárolásáról és tárolás időtartamáról. A tájékoztatási jog kiterjed a személyes adatok helyesbítésére, törlésére, kezelés korlátozására, illetve a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának lehetőséről való tájékoztatásra. Az Adatkezelő az érintett jogai gyakorlására irányuló kérelem teljesítését nem tagadja meg, kivéve, ha bizonyítja, hogy az érintettet nem áll módjában azonosítani. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.

· Helyesbítéshez való jog: az Érintett jogosult kérni az Adatkezelőt, hogy a rá vonatkozó pontatlan, vagy hiányos adatokat kiegészítő nyilatkozat alapján helyesbítse.

· Törléshez (elfeledtetéshez) való jog: az Érintett kérelmére vonatkozó Adatkezelő általi adattörlést jelenti, ez azonban nem hárít automatikus kötelezettséget az Adatkezelőre. Az Adatkezelő köteles törölni az érintettre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok a további adatkezelésre;
 • a személyes adatot jogellenesen kezelték;
 • az Adatkezelőre alkalmazandó jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.


Az Adatkezelő által kezelt személyes adatokat az adatkezelés jogalapjának megszűnését, ideértve a hozzájáruláson való adatkezelés esetén a hozzájárulás visszavonását is követő rövid időn belül törölni kell.

· Adatok zárolásához való jog: Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

· Korlátozáshoz való jog: ha felmerül az Érintettről kezelt személyes adatok pontatlansága, jogellenessége, szükségtelensége, vagy az Érintettnek az adatkezelésre vonatkozó tiltakozása, az Érintett kérheti, hogy az Adatkezelő korlátozza ezen adatok vonatkozásában az adatkezelést.

· Adathordozhatósághoz való jog: az Érintett azon jogát takarja, hogy jogosult géppel olvasható (pdf, doc, excel, txt) formában megkapni az általa rendelkezésre bocsátott adatokat, annak érdekében, hogy egy másik adatkezelő rendelkezésére bocsássa.

· Tiltakozáshoz való jog: az Érintettre vonatkozó adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél érdekének érvényesítéséhez szükséges, ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint törvényben meghatározott egyéb esetben, úgy az érintett bármikor tiltakozhat az ilyen célból kezelt személyes adatainak kezelése ellen. Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül

 • megvizsgálja,
 • annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és
 • döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

· Panaszhoz való jog: Ügyféllel/Érintett  panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság előtt (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., telefon: +36-1-391-1400, telefax: +36-1-391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).